W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-17.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Powody wyłączeń:

  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji,
  • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filharmonii oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Kupczyk. Kontakt: t.kupczyk@filharmonia.bydgoszcz.pl, tel. 52 321 04 67 w. 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy odpowiada Tomasz Kupczyk, t.kupczyk@filharmonia.bydgoszcz.pl, tel.52 321 04 67 w. 53.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt: Tomasz Kupczyk tel. 52 321 04 67 w.53
e-mail: t.kupczyk@filharmonia.bydgoszcz.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Filharmonia Pomorska posiada wejście do budynku od strony ul. Andrzeja Szwalbego oraz wejście główne dla Melomanów. Wejścia do budynku znajdują się na podwyższeniu. Jest różnica w poziomach między chodnikiem a  wejściem do budynku Filharmonii. Tam znajdują się schody, do których dostawiane są podjazdy przeznaczone dla wózków. Szerokie drzwi umożliwiają swobodne wejście do budynku oraz wjazd dla wózków.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Szerokie korytarze i foyer pozwalają na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami po budynku Filharmonii Pomorskiej. Umożliwiają dotarcie do kasy biletowej, szatni, sali koncertowej i toalet. Ograniczony jest jednak dostęp do części administracyjnej budynku. Do sali koncertowej można dostać się z  poziomu I piętra. Sala koncertowa umożliwia dostęp słuchaczom z niepełnosprawnościami. W łatwy i bezpieczny  sposób można do nich wjechać i wyjechać. Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy  pierwszych rzędach widowni. W budynku znajduje się winda, z której jednocześnie może korzystać osoba poruszająca się na wózka wraz z opiekunem czy członkami rodziny. W Filharmonii Pomorskiej osoby z obsługi szatniarsko-bileterskiej mogą opiekować się osobami z niepełnosprawnościami przybywającymi na koncerty do Filharmonii. Posiadamy na wyposażeniu również schodołaz, używany w celu przemieszczenia się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach w razie niedostępności windy. Do tego celu są specjalnie przeszkolone osoby.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Filharmonia Pomorska  posiada system wspomagania słuchu. System dla osób niesłyszących znajduje się przy kasie biletowej oraz w sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. W kolejnych latach system będzie rozbudowywany także w sali koncertowej.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często przyjeżdżają do Filharmonii specjalnym transportem lub taksówką. Wówczas podjeżdżają pod główne wejście, przy którym jest dużo miejsca na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Nieduży parking, którym dysponuje Filharmonia Pomorska  dostępny jest  dla pracowników i kontrahentów. Są tam dwa wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnych latach Filharmonię Pomorską czeka remont i rozbudowa. Wówczas zostaną uwzględnione wszystkie niezbędne wytyczne dotyczące dostępności osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. do Filharmonii Pomorskiej może wejść osoba z psem asystującym. Podczas koncertu może zająć miejsce w sali koncertowej, co już miało miejsce.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak takiej możliwości